ALGEMENE VOORWAARDEN

HITS Computerservice Algemene Voorwaarden 2016 (hierna “voorwaarden”), van Huub Last, Heistraat 2, 6372 XX, Landgraaf (hierna “HITS Computerservice”)
Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, van toepassing op alle door HITS Computerservice uitgevoerde werkzaamheden, leveringen, aanbiedingen of offertes tussen HITS Computerservice en een wederpartij (hierna “klant”), en verder op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen van HITS Computerservice met of voor klant, inclusief alle daarmee verband houdende contractuele en buitencontractuele verbintenissen (hierna ‘de Overeenkomst’). Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van natuurlijke personen en rechtspersonen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en alle personen die enige aansprakelijkheid (kunnen) hebben in dat verband.
2. Eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van klant worden door HITS Computerservice niet aanvaard en zijn niet van toepassing. Indien een of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.
Artikel 2: Werkopdracht, factuur en betaling
1. Alle afspraken die voortvloeien uit de Overeenkomst worden vastgelegd in een HITS Computerservice werkbon formulier.
2. Op het werkbon formulier worden de datum, een korte omschrijving van de uitgevoerde diensten en/of de geleverde zaken en de gepresteerde werkuren ingevuld.
3. Afrekening gebeurt op basis van het werkbon formulier.
4. Declaratie door HITS Computerservice vindt plaats per eenheden van vijftien minuten, met een minimum van een half uur voor iedere afzonderlijke opdracht.
5. Het actuele geldende uurtarief staat vermeld op de HITS Computerservice internet site. Het uurtarief kan jaarlijks worden herzien en is van toepassing direct nadat dit door HITS Computerservice aan klant schriftelijk of per e-mail kenbaar is gemaakt.
6. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
7. Betaling geschiedt door middel van contant of de mobiele betaalautomaat van HITS Computerservice direct bij voltooiing van de werkzaamheden. Bij het uitblijven van (volledige) betaling geeft de opdrachtgever toestemming voor een automatische incasso ten laste van of haar bankrekening voor het volledige (restant van het) openstaande bedrag.
8. Indien een factuur gewenst is, kan HITS Computerservice aanvullende redelijke administratiekosten in rekening brengen. In dit geval dient de betaling te geschieden door bijschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van HITS Computerservice binnen 14 dagen na factuurdatum.
9. Bezwaren tegen de hoogte van het te betalen bedrag schorten de betalingsverplichting niet op. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de wettelijke rente en/of reële incassokosten in rekening worden gebracht, met een minimum van 5% van het verschuldigde bedrag.
Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
1. HITS Computerservice voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn tot enig specifiek resultaat.
2. Indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft HITS Computerservice het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan HITS Computerservice worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan HITS Computerservice zijn verstrekt, heeft HITS Computerservice het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
4. Elektronische datadragers brengen het risico van dataverlies met zich mee. HITS Computerservice zal met de grootst mogelijke zorg met de data van klant omgaan. De klant draagt echter steeds zelf zorg en verantwoordelijkheid voor het behoud van diens data, bijvoorbeeld d.m.v. een back-up.
Artikel 4: Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat er bijkomende werkzaamheden of materialen nodig zijn, dan zal HITS Computerservice dit eerst met de klant overleggen. Uitgangspunt daarbij is dat de daarmee samenhangende kosten voor rekening komen van klant.
Artikel 5: Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen op ieder moment door HITS Computerservice worden herroepen of veranderd tenzij deze door klant expliciet zijn aanvaard. Bij niet-aanvaarding vervalt een offerte automatisch op het einde van de 14e dag na dagtekening daarvan.
2. In de aanbieding of offerte worden het uurtarief en de geschatte werktijd vermeld indien van toepassing.
3. In de aanbieding of offerte wordt de btw gespecificeerd.
Artikel 6: Geheimhouding en privacy
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie m.b.t. de andere partij die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie.
2. Conform de toepasselijke privacywetgeving worden door HITS Computerservice alleen die persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn om de diensten volgens de Overeenkomst en de wet uit te kunnen voeren.
Artikel 7: Teruggave leenmateriaal
1. Indien HITS Computerservice bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking van de klant heeft gesteld, is de klant gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de klant deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor diens rekening. Blijft retournering ook achterwege nadat klant in verzuim verkeert, is HITS Computerservice gerechtigd de betreffende zaken in rekening te brengen tegen een gebruikelijke prijs.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud & rechten
1. Alle door HITS Computerservice geleverde zaken blijven eigendom van HITS Computerservice totdat de klant alle betalingsverplichtingen is nagekomen.
2. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behoudt HITS Computerservice zich de rechten en bevoegdheden voor die HITS Computerservice toekomen op grond van de Auteurswet en soortgelijke wetgeving.
3. Alle door HITS Computerservice verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door klant zonder voorafgaande toestemming van HITS Computerservice worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Aansprakelijkheid van HITS Computerservice is beperkt tot hetgeen in dit artikel 9 is geregeld.
2. Eventuele aansprakelijk van HITS Computerservice is in alle gevallen, ongeacht de grondslag van de vordering, beperkt tot directe schade met maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht of levering van zaken waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met in alle gevallen een totaal maximum van EUR 2.500,– (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) voor de gehele uitvoering van de betreffende Overeenkomst.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HITS Computerservice aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
• redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze bepaling.
4. HITS Computerservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zijnde alle schade die geen directe schade betreft, daaronder zonder beperking begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Indien klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), geldt in afwijking van lid 2 dat de aansprakelijkheid dan beperkt is tot directe schade met een maximum van driemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht of levering van zaken waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met in alle gevallen een totaal maximum van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor de gehele uitvoering van de betreffende Overeenkomst.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HITS Computerservice of diens leidinggevende ondergeschikten, of indien het productaansprakelijkheid betreft als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
Artikel 10: Vrijwaringen
1. De klant vrijwaart HITS Computerservice voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de klant aan HITS Computerservice informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt ter uitvoering van de Overeenkomst, garandeert klant dat zulke informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten en komen eventuele kosten en schade als gevolg van zulke virussen en defecten geheel voor rekening van klant.
Artikel 11: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 voor HITS Computerservice wordt in deze voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HITS Computerservice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HITS Computerservice niet (langer) in staat is de verplichtingen volgens de Overeenkomst na te komen. Werkstakingen, stroomstoringen of het wegvallen van (elektronisch) dataverkeer bij HITS Computerservice worden zonder beperking daaronder begrepen.
Artikel 12: Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde zaken dienen door de klant uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of levering van de betreffende zaken, schriftelijk te worden gemeld aan HITS Computerservice, op verval van recht op schadevergoeding of compensatie. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HITS Computerservice in staat is adequaat te reageren.
2. 2. Indien een klacht gegrond is, zal HITS Computerservice de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen en indien het geleverde zaken betreft, die zaken herstellen of opnieuw leveren tegen retournering van de defecte zaken door klant.
Artikel 13: Geschillen & recht
1. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie ICTWaarborg, Tasveld 1a, 3417 XS Montfoort, telefoon 085 877 2982, website: www.ictwaarborg.nl Voor meer informatie over de geschillenprocedure kunt u contact opnemen met ICTWaarborg.
2. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg of via de Geschillencommissie ICTWaarborg te beslechten.
3. Op elke Overeenkomst tussen HITS Computerservice en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 14: Vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te downloaden op www.h-it-s.nl./voorwaarden.
2. Deze voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos schriftelijk of digitaal aan klant toegezonden.